NEN 818 Hijsmiddelen

De meeste bedrijven hechten heel waarde aan een veilige werkplek voor hun medewerkers. Dit is zeker van belang op plekken waar goederen en personen door de lucht worden verplaatst met hef- en hijsmiddelen. Een ongeluk met zo’n installatie kan grote gevolgen hebben. Dit is dan ook de reden dat deze hijsmiddelen regelmatig moeten worden gekeurd.

Wat is de NEN 818 (Hijsmiddelen)? #

De NEN 818 is een norm die toeziet op de veiligheid van hijsmiddelen. Het gaat hierbij vooral om hijsmiddelen voor goederen, al zijn er ook soms personencabines in gebruik aan dezelfde installatie. In de NEN 818 staat beschreven hoe de veiligheid van deze apparaten kan worden vastgesteld.

De norm NEN 818 valt uiteen in verschillende subnormen die allemaal van toepassing zijn op verschillende soorten hijsmiddelen. Een greep uit de categorieën zijn:

 • Kettingwerk, staalkabels en touwen. Hieronder vallen dus allle verbindingen die gebruikt worden om het gewicht te verplaatsen. Er zijn nadere onderverdelingen in deze categorie. Zo staan de eisen voor kortschalmige kettingen beschreven in de NEN 818-1.
 • Materialen waarmee de goederen worden opgepakt. Denk hierbij aan haken en aan hijsbanden.
 • Span- en sjorbanden die gebruikt worden om goederen vast te houden.
 • Transportringen en wartels
 • Takels, lieren en loopkatten

Niet alle hijsmiddelen vallen onder de NEN 818. Zo vallen hijsbakken voor personen onder de NEN 14502. Een andere belangrijke norm is de NEN 13155. Deze gaat over niet vast verbonden hijsgereedschappen.

Eisen bekwaamheid inspecteur #

De jaarlijkse inspecties en beproevingen mogen worden gedaan door een bekwaam persoon. Dit hoeft geen externe persoon te zijn. Voor de beproevingen is wel vaak specialistische apparatuur nodig. Om deze reden besteden veel bedrijven hun NEN 818 beproevingen uit.

Is de NEN 818 verplicht? #

Het is verplicht om hef- en hijsmiddelen in een veilige staat te houden. Dit vanwege de verplichting om een veilige werkomgeving te creëren voor jouw medewerkers. De NEN 818 is de leidende norm als het gaat om de veiligheid van hijsmiddelen.

Los van de wettelijke verplichtingen zijn er natuurlijk ook voldoende andere redenen om het hijsmaterieel goed te keuren. Een ongeluk kan tot ernstig letsel leiden en vaak is ook de materiële schade van een ongeluk erg groot. Tot slot eisen veel verzekeraars dat de hijsmiddelen gekeurd zijn.

Verplichtingen volgens de norm #

Voor hijsmiddelen gelden de volgende normen als het gaat om inspectie:

 • Iemand die een hijsmiddel gaat bedienen, moet vooraf controleren of het middel in een goede staat is.
 • Eenmaal per jaar vindt er een uitgebreide visuele inspectie plaats. De bevindingen van deze inspectie worden gerapporteerd.
 • Eens in de vier jaar wordt de veiligheid van de hijsmiddelen beproeft. Het materieel wordt onder gecontroleerde omstandigheden getest.

Inspectiepunten #

In de NEN 818 worden een groot aantal inspectiepunten beschreven. Tijdens de visuele controle wordt onder andere gecontroleerd of:

 • Er een CE-verklaring of certificaat aanwezig is
 • De specificaties van het hijsmaterieel overeenkomen met het beoogde gebruik.
 • Het hijsmiddel correct werkt. De keurmeester stelt onder andere vast of er geen touwen of kettingen geknoopt of gedraaid zijn.
 • Zijn er voldoende mogelijkheden om een last juist te bevestigen?
 • Zijn er zichtbare beschadigingen, bijvoorbeeld als gevolg van slijtage of blootstelling aan warmte of chemische stoffen? Is een hijsmiddel op een of andere manier gerepareerd geweest?

In de vierjaarlijke beproevingen bekijkt de keurmeester de volgende zaken:

 • Er wordt een lastproef uitgevoerd. Kettingwerk moet in staat zijn om een proeflast van 200% van het maximum toegestane gewicht te dragen.
 • Een statische proef waarbij gecontroleerd wordt of een gewicht veilig kan worden vastgehouden.
 • Scheurenonderzoek, bijvoorbeeld met een Eddy Current of magnetisch scheuronderzoek.

Registratie van NEN-818 #

De bevindingen van de visuele inspecties en de beproevingen moeten duidelijk worden vastgelegd. Het is verder belangrijk dat een gebruiker kan zien dat een hijsmiddel is gekeurd.

Tooltagger is de tool waarin je de resultaten van de keuringen op een juiste manier kan bijhouden. Wij ondersteunen je ook bij het plannen van de keuringen.

Wat vind je van dit artikel?
Updated on 01/05/2024