Algemene voorwaarden van Tooltagger

Deze algemene voorwaarden betreffen de online oplossing Tooltagger, voor het administreren van te keuren materieel en gereedschappen bijbehorende inspecties. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door

Artikel 1. Definities

 1. Tooltagger is een dienstvan Tooltagger BV, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 752.11.726, verderte noemen Tooltagger.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Tooltagger de Overeenkomst heeft gesloten en de gebruikers van de Dienst.
 3. Dienst: Tooltagger stelt en houdt voor Klant een online oplossing voor materieelbeheer en gereedschap keuringenvia het internet beschikbaar. De Dienst bestaat uit minimaal één hoofdgebruiker.
 4. Administratie: Alle gegevens die een Klant invoert of Tooltagger genereert.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de Dienst door een Klant.
 6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 7. Website: “tooltagger.com” of de websites van de Dienst “tooltagger.com/app” en eventuele andere subdomeinen van tooltagger.com.
 8. Boekmaand: de maand gerekend vanaf de dag dat een gebruiker is geactiveerd (bijvoorbeeld van 17 maart tot 16 april)
 9. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en uitvoering

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Tooltagger zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tooltagger is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van (delen van) haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Tarieven

 1. Tarieven zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen opgelegd via overheidswege.
 2. Alle prijzen op de Website, brochures, nieuwsbrieven en andere communicatievormen zijn onder voorbehoud van typ-en rekenfouten. Voor gevolgen van typ-en rekenfouten aanvaarden we geen aansprakelijkheid.
 3. Tooltagger mag tarieven tussentijds wijzigen. Een eventuele verhoging is nooit hoger dan de indexering van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de voorgaande jaren waarin deze indexering niet is toegepast. Wijzigingen communiceren we schriftelijk (per email) met de Klant, uiterlijk 2 maanden vóórdat we ze doorvoeren. Is een Klant het niet eens met de wijziging, dan mag deze de Overeenkomst opzeggen per ingang van de nieuwe boekmaand.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Klant kan de Overeenkomst met Tooltagger op verschillende manieren aangaan: door zich te abonneren via het aanmeldformulier op de Website, of door schriftelijk in te gaan op een aanbieding. Een Klant kan het aantal modules, gebruikers, en autorisatieniveaus zelf, of via de helpdesk laten wijzigen.
 2. Tooltagger heeft het recht, zonder opgaaf van reden een Klant te weigeren.

Artikel 5. Toegang en nieuwe versies

 1. Tooltagger verleent aan de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst. Tooltagger geeft hiervoor aan de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant de dienst kan gebruiken en configureren.
 2. Tooltagger heeft het recht de programmatuur van de Dienst periodiek aan te passen om functionaliteit te verbeteren en fouten te corrigeren. Leidt een aanpassing tot een grote wijziging in de functionaliteit, dan informeren we de Klant daarover via diverse nieuwsberichten. Omdat we de Dienst aan meerdere Klanten leveren is het niet mogelijk om voor één of enkele Klantenvan een bepaalde wijziging af te zien. Tooltagger is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

 1. De Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Tooltaggerheeft geen kennis van deze informatie. De Klant is dan ook verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Tooltagger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De klant vrijwaart Tooltagger voor aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat door de Klant met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 2. De Klant stelt Tooltaggeraltijd elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Tooltagger van belang zijn. De Klant kan deze gegevens doorvoeren via de Dienst.
 3. Een klant gebruikt de Dienst zoals Tooltagger dat verwacht van een zorgvuldige gebruiker. Een Klant gebruikt de dienst niet ongeoorloofd.
 4. De Klant mag zelf extra gebruikers toegang geven tot de Dienst en accepteert daarbijde financiële consequenties voor de maandtarieven.
 5. De Klant mag met de dienst niet zelf als aanbieder van de dienst gaan fungeren.
 6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Tooltaggerhet recht verplichtingen richting de Klant testoppen of de Overeenkomst te ontbinden als de Klant handelt, of we redelijkerwijs vermoeden dat de Klant handelt in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden. Tooltagger is dan geen schadevergoeding of restitutie verschuldigd van de vergoedingvoor de Dienst.

Artikel 7. Onderhoud

 1. Tooltagger spant zich in de Dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor Klant beschikbaar te houden.
 2. Voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Dienst, ondersteunende software, of hardware mogen we de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen. Tooltagger doet dit waarmogelijk buiten kantooruren en informeert de klant tijdig via het inlogscherm en nieuwsberichten. Tooltagger is bij een buitengebruikstelling van de Dienst nooit aansprakelijk voor enige schade die de Klant ondervindt.

Artikel 8. Ondersteuning

 1. Tooltagger ondersteunt de Klant bij de toepassing van de Dienst. De ondersteuning verlenen we, afhankelijk van het type abonnement, via een kennisbank,telefoon en e-mail. Tooltaggerdoet er alles aan om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Tooltagger kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst en betreft geen inspectiekennisen adviezen over wetgeving.

Artikel 9. Betaling

 1. De vergoeding van de door Tooltagger te leveren Dienst bestaat uit minimaal de vergoeding voor één hoofdgebruiker. De tarieven van eventueel verder aangevraagde gebruikers,modulen en/of diensten vullen de vergoeding aan. De hoogtevan tarieven communiceren we via de Website.
 2. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt initieel bepaalt ná handmatige bevestiging cq activatie van de dienst na de proefperiodeis gebaseerd op het op dat moment aantal actieve gebruikers van de Klant, aangevuld met eventueel extra afgenomen diensten door de Klant in de deze maand. Aansluitend wordt telkens één (1) maand later de volgende verschuldigde vergoeding berekend, op vergelijkbare wijze(Hoofdgebruiker + eventuele aantal geactiveerdeextra gebruikers+eventueel extra geactiveerde diensten).
 3. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Tooltagger.
 4. In het geval van automatische incasso moet de Klant Tooltagger machtigen om de verschuldigde bedragen van de Klant zijn rekening af te schrijven. De Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.
 5. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij automatisch incasso’s wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd op de vervaldatum.
 6. De klant betaalt bij een niet tijdige betaling, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, ook de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar als de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en of deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft Tooltagger het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten. Ook behouden we het recht om een vergoeding te verlangen als in bovenstaande gevallen schade voor Tooltagger ontstaat.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Dienst die we aanbieden liggen uitsluitend bij Tooltagger. De Klant krijgt enkel een gebruiksrecht en de bevoegdheden uit deze Algemene Voorwaarden. Het gebruikersrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar. Voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Tooltagger mag technische maatregelen nemen om de software van de Dienst te beschermen. Als Tooltagger via technische bescherming de programmatuur van Tooltagger heeft beveiligd, mag de Klant deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Tooltagger is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden. Denk dan aan gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (Administratie) gegevens en ook schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.
 2. De aansprakelijkheid van Tooltagger richting de Klant is per gebeurtenis (een samenhangende reeks gebeurtenissen geldthier als één gebeurtenis) beperkt tot maximaal het door Klant betaalde bedrag voor de Dienst in de afgelopen twee maanden (exclusief BTW).
 3. De Klant vrijwaart Tooltagger voor alle aanspraken van derden, over vergoeding van schade, kosten of rente die verband houden met deze Overeenkomst en of Dienst.
 4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing als de schade is veroorzaakt door Tooltagger en dat is gebeurt met bewuste roekeloosheid van Tooltagger.

Artikel 12. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. Als partijen geen bewerkersovereenkomst sluiten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gelden de bepalingen in dit artikel.
 2. Als Klant persoonsgegevens invoert via de Dienst, vallen Klant en Tooltagger onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de terminologie van die wet is Klant ‘verantwoordelijke’ en Tooltagger ‘verwerker’.
 3. Tooltagger mag gegevens van Klant laten verwerken door aan haar gelieerde ondernemingen, en als datvoor het (doen) leveren van de Dienst noodzakelijk is door derden binnen en buiten de Europese Unie.
 4. Tooltagger zorgt voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, voor zover deze zich in de Dienst of het Netwerk van Tooltagger bevinden.
 5. Tooltagger zorgt dat iedereen die onder haar gezag handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdrachtvan Klant.
 6. Klant zal alleen op rechtmatige wijze persoonsgegevens invoeren in de Dienst.
 7. Als de Klant vanwege een wettelijke verplichting gegevens moet wijzigen, verwijderen, of afstaan en die staan opgeslagen in de Dienst, dan helpt Tooltagger waar nodig. We mogen hier meerkosten voor rekenen.
 8. Tooltagger verzamelt of bewaart geen verkeersgegevens gegenereerd door de Klant, tenzij dit wettelijk verplicht is voor het leveren van de Dienst.
 9. Wanneer derden een beveiligingsmaatregel van de Dienst omzeilen of uitschakelen en toegang krijgen tot beveiligde persoonsgegevens van de Klant, dan handelt Tooltagger dit met de hoogste prioriteit af, voor zover dit binnen onze macht ligt. Tooltagger informeert de Klant zo snel mogelijk.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht beëindigen we de uitvoering van de Overeenkomst of schorten we deze op zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht verstaan we in ieder geval storingen in de infrastructuur (elektriciteit, internet, datacentrum), binnenlandse onlusten, natuurrampen, oorlog, staking, bedrijfsstoringen, brand en overstroming. Ook in het geval dat Tooltagger door zijn eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Tooltagger kan worden gevergd verstaan we dit als overmacht, ongeacht de reden van de leveranciers daartoe.

Artikel 14. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst gaat de Klant aan voor één (1) maand per geactiveerde gebruiker. Tot opzegging verlengen we dit stilzwijgend met eenzelfde termijn.
 2. Een partij kan de Overeenkomst elk moment en zonder reden opzeggen. De Overeenkomst eindigt dan na afloop van de Boekmaand van de laatstgeactiveerde gebruiker. De opzegging is definitief zodra Tooltagger dit per e-mail bevestigt.
 3. Tooltagger verwijdert twee (2) maanden na beëindiging van de Overeenkomst de Administratie van de Klant.
 4. Als een Partij niet binnen een gestelde termijn niet of niet (voldoende) voldoet aan een verplichting die voor haar uit deze Overeenkomst voortvloeit, dan is de ene Partij in verzuim en mag de andere Partij zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Dit kan zonder gevolgen voor de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
 5. Bij een ontbinding of opzegging, zoals in voorgenoemde artikelen, lopen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst door: -openstaande vorderingen / betalingen; -aansprakelijkheid.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Tooltagger mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. 30 dagen na de bekendmaking van wijzigingen gelden deze ook op al gesloten Overeenkomsten. Wijziging maken we bekend via elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang mogen we altijd doorvoeren.
 3. Als de Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop denieuwe voorwaarden gelden de overeenkomst beëindigen. De opzegging gaat dan in op de datum dat de wijziging doorgevoerd wordt. De opzegging voeren we per direct door als deze ná de ingangsdatum van dewijziging pas wordt opgezegd.

Artikel 16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management, eigendom of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, leggen we alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst voor aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 4. Partiële nietigheid: als een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen stellen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vast, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (contact@tooltagger.com) contact met ons op.