image

Wanneer moet je elektrisch gereedschap keuren?

Het keuren van elektrisch gereedschap is een belangrijk aspect om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Werken met elektrische apparaten brengt altijd risico’s met zich mee, zoals elektrische schokken, brand of ander letsel. Het regelmatig keuren van elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm is verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers met veilige apparatuur werken en bedrijfsongevallen voorkomen kunnen worden.

image

De Arbowetgeving verwijst naar de NEN 3140 als de juiste methode voor het inspecteren van elektrisch gereedschap. Dit houdt in dat elektrische apparaten minstens één keer per jaar gekeurd moeten worden door een erkende keurmeester. Tijdens het keuringsproces worden verschillende aspecten van het gereedschap gecontroleerd, zoals de veiligheidsmaatregelen, de elektrische aansluitingen en de algehele staat van het apparaat.

Belangrijkste Conclusies

  • Het keuren van elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm is verplicht voor veiligheid op de werkvloer.
  • Elektrische apparaten moeten minimaal één keer per jaar geïnspecteerd worden door een erkende keurmeester.
  • Tijdens het keuringsproces wordt de veiligheid en de technische staat van het gereedschap grondig gecontroleerd.

Wet- en regelgeving rond de keuring van elektrisch gereedschap

image 1

NEN 3140 en relevantie

De NEN 3140 is een belangrijke norm in Nederland als het gaat om het keuren en onderhouden van elektrisch gereedschap. Deze norm beschrijft hoe arbeidsmiddelen, waaronder elektrisch gereedschap, periodiek geïnspecteerd en onderhouden moeten worden om veilig te blijven voor gebruik. Volgens de NEN 3140 zijn werkgevers verantwoordelijk voor het keuren van hun elektrische apparatuur en installaties.

Om aan de wettelijke eisen van de NEN 3140 te voldoen, moeten werkgevers de volgende zaken in acht nemen:

  1. Periodieke inspectie van arbeidsmiddelen
  2. Instructie en training van medewerkers op het gebied van veilig werken met elektrisch gereedschap
  3. Het onderhouden van een administratie met betrekking tot de gekeurde apparaten en de uitgevoerde keuringen

Arbo-wetgeving en verantwoordelijkheden van de werkgever

De Arbowetgeving in Nederland is gericht op het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. In het kader van de Arbobesluit moeten werkgevers elektrisch gereedschap keuren volgens de NEN 3140 norm, omdat dit rechtstreeks verband houdt met de veiligheid van werknemers. Het is van belang dat werkgevers zich houden aan de wet- en regelgeving rond de keuring van elektrisch gereedschap, om zo niet alleen te voldoen aan de Arbo-wet maar ook om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te waarborgen.

Hieronder volgt een opsomming van de verantwoordelijkheden van de werkgever met betrekking tot de keuring van elektrisch gereedschap:

  • Zorgdragen voor de periodieke keuring van elektrische arbeidsmiddelen
  • Het plannen en uitvoeren van keuringen op basis van de relevante wet- en regelgeving
  • Het aanstellen van deskundige medewerkers voor het uitvoeren van de keuringen, of het inschakelen van een externe partij zoals TÜV Nederland
  • Het instrueren van het personeel over het veilig gebruik van elektrisch gereedschap en de mogelijke risico’s

Door ons te houden aan de NEN 3140 bepalingen en het nakomen van onze verantwoordelijkheden op basis van de Arbo-wetgeving, zorgen wij ervoor dat ons elektrisch gereedschap veilig blijft voor gebruik en dat onze medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen blijven werken.

Het keuringsproces en veiligheidsaspecten

image 2

Inspectie en onderhoud van gereedschappen

Bij het keuren van elektrisch gereedschap is het van groot belang om zowel visuele inspecties als functionele testen uit te voeren. Wij controleren op beschadigingen en slijtage, en voeren onderhoud uit waar nodig. Het doel is om altijd de veiligheid van werknemers en de betrouwbaarheid van de gereedschappen te garanderen. Elektrische gereedschappen worden gekeurd conform de NEN 3140 norm, waarbij aspecten als trillingen en thermografische inspecties aan bod komen.

Een inspectieplan wordt opgesteld om te bepalen hoe vaak en op welke wijze de inspecties uitgevoerd moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensduur van de elektrische handgereedschappen, en frequentie van gebruik. Eventuele afwijkingen die tijdens de inspecties worden geconstateerd, dienen direct aangepakt te worden om een veilige werkomgeving en veilig gebruik te kunnen waarborgen.

Identificeren en registreren van elektrische arbeidsmiddelen

De keurmeester, die over specifieke kennis beschikt, heeft de taak om alle elektrische arbeidsmiddelen te identificeren en registreren. Elk elektrisch gereedschap krijgt een unieke identificatiecode en wordt nauwkeurig gedocumenteerd in een rapport. Dit rapport bevat informatie over de staat van het gereedschap, de resultaten van de inspectie en eventuele benodigde reparaties of vervangingen.

Na het keuren wordt een sticker met de keuringsdatum en de datum van de volgende keuring op het elektrisch gereedschap geplakt. Op deze manier kunnen wij en onze werknemers eenvoudig zien of het gereedschap goedgekeurd is voor gebruik, en wanneer een nieuwe keuring nodig is.

Het onderhouden van een effectief en betrouwbaar keurings- en registratieproces is essentieel om te zorgen voor de veiligheid van werknemers en de kwaliteit van het elektrisch gereedschap. Naast wettelijke verplichtingen, draagt het keuren en onderhouden van gereedschap ook bij aan de continuïteit van onze werkzaamheden en het verlengen van de levensduur van ons materieel.

Veelgestelde vragen

image 3

Wat zijn de kosten voor het keuren van elektrisch gereedschap?

De kosten voor het keuren van elektrisch gereedschap variëren afhankelijk van het aantal te keuren items en de aanvullende diensten die worden aangeboden door het keuringsbedrijf. Het is aan te raden om vooraf offertes op te vragen bij verschillende keuringsbedrijven om een duidelijk beeld te krijgen van de kosten.

Kan het keuren van elektrisch gereedschap op locatie worden uitgevoerd?

Ja, veel keuringsbedrijven zijn in staat om het keuren van elektrisch gereedschap op locatie uit te voeren. Dit kan handig zijn voor grotere bedrijven of bouwplaatsen met veel elektrisch gereedschap dat gekeurd moet worden. Informeer bij de gekozen keuringsinstantie naar de mogelijkheden voor op locatie keuren.

Onder welke omstandigheden is het keuren van elektrisch gereedschap wettelijk verplicht?

Het keuren van elektrisch gereedschap is wettelijk verplicht volgens de norm NEN 3140. De Arbowetgeving verwijst naar de NEN 3140 als juiste inspectiemethode. Werkgevers zijn daarnaast verplicht hun medewerkers met veilige apparaten te laten werken.

Welke soorten elektrisch gereedschap dienen onder de huidige wetgeving gekeurd te worden?

De wetgeving rondom het keuren van elektrisch gereedschap heeft betrekking op elektrische arbeidsmiddelen. Dit omvat een breed scala aan gereedschappen die worden gebruikt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, zoals boormachines, schuurmachines, zaagmachines en tuinmachines.

Hoe frequent dient keuring van elektrisch gereedschap plaats te vinden?

Elektrische gereedschappen zijn verplicht om minstens één keer per jaar gekeurd te worden volgens de NEN 3140. Echter, de exacte frequentie kan variëren afhankelijk van het type gereedschap en de mate van gebruik.

Dient accugereedschap ook periodiek gekeurd te worden volgens de Arbowet?

Ja, accugereedschap valt ook onder elektrische arbeidsmiddelen en dient daarom periodiek gekeurd te worden volgens de Arbowet en de norm NEN 3140. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle elektrische gereedschappen die worden gebruikt tijdens werkzaamheden veilig en goed gekeurd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *